Η COSMOS BUSINESS SYSTEMS είναι Πιστοποιημένη κατά τα πρότυπα ISO:

Από την TUV HELLAS (TUV NORD) A.E. 

  • ISO 9001:2015 στην Παροχή Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής, συμπεριλαμβανόμενης της Σχεδίασης & Ανάπτυξης Λογισμικού, την Διαχείριση Έργων Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, Σχεδιασμό, Ανάπτυξη και Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας Πληροφοριών, Συναρμολόγηση Η/Υ και συναφών Περιφερειακών Συσκευών
  • ISO/IEC 27001:2013 στον τομέα της Παροχής Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής
  • ISO 20000-1:2018 Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Συστημάτων Πληροφορικής & Επικοινωνιών, σε Εξωτερικούς & Εσωτερικούς Πελάτες, σύμφωνα με τον Κατάλογο Υπηρεσιών
  • ISO 45001:2018 (OHSAS 18001) στο σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία  
  • ISO 14001:2015 στο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  • ISO 39001:2012 στο Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας

           

                                                  

 

Από την TUV AUSTRIA  A.E. 

  • ISO 22301:2019 για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης Πελατών & την Παροχή Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Λειτουργίας Συστημάτων Πληροφορικής & Επικοινωνιών  

         ISO22301 BCMS - ΠΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ

 

H CBS διασφαλίζει την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών της μέσω των πιστοποιήσεων ποιότητας ISO.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ

H ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ COSMOS BUSINESS SYSTEMS AEBE

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ V. 1.00

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ