Συγχρηματοδοτούμενα Έργα Cosmos Business Systems | CBS


Συγχρηματοδοτούμενα Έργα Cosmos Business Systems

Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων ΜΜΕ πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19

Η επιχείρηση ενισχύθηκε στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης της επιχειρηματικότητας, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημικής κρίσης COVID-19.

Η Δράση, με τίτλο “Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19” με προϋπολογισμό €750 εκ., συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ), με πόρους της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συγκεκριμένη Δράση αφορά στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία, με τη μορφή κάλυψης των τόκων των επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεών τους, για περίοδο 3 ή και 5 μηνών μετά από σχετικό αίτημα του λήπτη της ενίσχυσης.

Δικαιούχος, που χορηγεί την ενίσχυση, είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ - ΒΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία θα μεριμνήσει για τη μεταβίβαση των απαιτούμενων πόρων στα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα.

 

«ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» - Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας 

Η επιχείρηση «COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» συμμετέχει στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» ως Συντονιστής του Έργου «i4SEA: Τα Mεγάλα Δεδομένα στην Επιτήρηση και Ανάλυση Κίνησης Θαλάσσιων Περιοχών: καινοτόμες ΤΠΕ και μοντέλα ανάλυσης» (ακρωνύμιο i4SEA) με κωδικό Τ1ΕΔΚ-03268.

Το Έργο υλοποιείται σε συνεργασία με:

 • το Εργαστήριο Επιστήμης Δεδομένων του Πανεπιστημίου Πειραιά,
 • το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης «ΑΘΗΝΑ»,
 • το Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ),

και έχει ως αντικείμενο τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μίας καινοτόμου πλατφόρμας για τη συλλογή και την ανάλυση μεγάλων δεδομένων επιτήρησης θαλάσσιων περιοχών.

Κύριοι στόχοι του έργου είναι οι εξής:

 • Ενίσχυση του ρόλου των δεδομένων δραστηριότητας σκαφών στην Οικονομία των Δεδομένων με την αναβάθμισή τους σε δεδομένα-ως-προϊόντα (data-as-a product), και αύξηση της προστιθέμενης αξίας τους μέσω της ολοκλήρωσης με ανοικτά γεωγραφικά, περιβαλλοντικά και μετεωρολογικά δεδομένα.
 • Ανάλυση συμπεριφορών και προτύπων πλοήγησης από  ιστορικά στοιχεία δραστηριότητας σκαφών σε συνδυασμό με γεωγραφικές, περιβαλλοντικές και μετεωρολογικές παραμέτρους, με χρήση τεχνολογιών αναλυτικής δεδομένων.
 • Απεικόνιση της Επιχειρησιακής Εικόνας Πραγματικού Χρόνου στις Ελληνικές Θάλασσες μέσω οπτικής αναλυτικής (visual analytics) πραγματικού χρόνου και μεθόδων ακριβούς ταυτοποίησης και ανάλυσης δραστηριότητας αντικειμένων με αποδοτικούς αλγορίθμους επεξεργασίας ερωτημάτων ροών δεδομένων  (data streams).
 • Μοντελοποίηση δυναμικής στόλου.
 • Δημοσίευση μέρους των συλλεχθέντων δεδομένων ως ανοικτά δεδομένα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου είναι €849.434,42. Η Συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε: €743.171,92

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στον δικτυακό τόπο του Έργου i4SEA  με κωδικό Τ1ΕΔΚ-03268  https://www.i4sea.eu

 

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ» | Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Επιχειρήσεων

Η επιχείρηση “COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε.Β.Ε.” που εδρεύει στην περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ εντάχθηκε στη δράση «Ψηφιακό Άλμα» προϋπολογισμού 51,6 εκατ. Ευρώ. Η Δράση στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 398.022,00€ εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 199.011€ και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποιείται, περιλαμβάνει επενδύσεις στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ
 • Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού, εφαρμογών γραφείου κ.α.
 • Προμήθεια Εξοπλισμού Γραφείου
 • Νέα Υποδομή Τοπικού Δικτύου και Δικτυακής Ασφάλειας

Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:

 • βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
 • αύξηση της κερδοφορίας της
 • ενίσχυση της εξωστρέφειας
 • ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

Με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ ενισχύθηκε η επιχείρηση αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς και στην τοπική οικονομία.