ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ | CBS


ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ο βασικός σκοπός της επιχείρησης είναι, με την δραστηριότητά της, να προσφέρει στους πελάτες της:

  • Παροχή Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένης της Σχεδίασης και Ανάπτυξης Λογισμικού
  • Διαχείριση Έργων Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων
  • Σχεδιασμό, Ανάπτυξη και Συντήρηση Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων
  • Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας Πληροφοριών

στους εργαζομένους σ΄ αυτήν, ένα εργασιακό περιβάλλον που θα επιτρέπει την προσωπική τους ανάπτυξη, την συνεργασία και την ποιοτική τους εξέλιξη, και τέλος στους μετόχους της, αποδόσεις επί των επενδεδυμένων κεφαλαίων τους μεγαλύτερες από τον μέσο όρο του κλάδου της. Παράλληλα η εταιρεία αναγνωρίζει την κοινωνική της ευθύνη προς το περιβάλλον αλλά και τους κοινωνικούς φορείς γενικότερα με τους οποίους συνεργάζεται στενά.

Η ικανοποίηση των πελατών, εργαζομένων και των μετόχων αποτελούν τους τρείς κύριους άξονες της εταιρικής φιλοσοφίας της εταιρείας.

Η επιχείρηση θεωρεί ότι βασική προϋπόθεση, για την ικανοποίηση  τριών παραπάνω πλευρών, είναι η διαχείριση της ποιότητας με διαφανή και συστηματικό τρόπο, έτσι ώστε να παραδίδει, πάντα, προϊόντα και υπηρεσίες που να ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις τους.

Για την εξασφάλιση της παραπάνω προϋπόθεσης, η επιχείρηση βασίζεται στην ενεργή συμμετοχή του προσωπικού της, και δεσμεύεται:

  • Να εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας αποτελεσματικού και συνεχώς βελτιούμενου, ως προς την αύξηση της δυνατότητας ικανοποίησης των απαιτήσεων.  Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας να ικανοποιεί και τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 9001:2015 & 27001.
  • Να καθορίζει  κατάλληλους και μετρήσιμους στόχους ποιότητας  και να αξιολογεί τον βαθμό επίτευξης τους. Οι στόχοι ποιότητας να οδηγούν στην ικανοποίηση του βασικού σκοπού της επιχείρησης.
  • Να αναπροσαρμόζει, όταν απαιτείται, τους στόχους ποιότητας, βασιζόμενη στην ανάλυση των δεδομένων, που  προκύπτουν από την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης  Ποιότητας.