8 βήματα για τη δημιουργία μίας data driven κουλτούρας στον οργανισμό σας! | CBS


8 βήματα για τη δημιουργία μίας data driven κουλτούρας στον οργανισμό σας!

8 βήματα για τη δημιουργία μίας data driven κουλτούρας στον οργανισμό σας!

 

Τα δεδομένα αποτελούν βασικό συστατικό των σύγχρονων επιχειρηματικών λειτουργιών και οι εταιρείες που υιοθετούν μια κουλτούρα με γνώμονα τα δεδομένα έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη σημερινή αγορά. Ωστόσο, η δημιουργία μιας εταιρικής κουλτούρας βασισμένης στα δεδομένα δεν είναι απλή υπόθεση. Απαιτεί μια συντονισμένη προσπάθεια από όλους στον οργανισμό. Σε αυτό το άρθρο, θα περιγράψουμε οχτώ βήματα που μπορούν να ακολουθήσουν οι εταιρείες για να δημιουργήσουν μια τέτοιου είδους κουλτούρα, η οποία προάγει την καινοτομία και οδηγεί στην επιχειρηματική επιτυχία.

 

 1. Καθορίστε τον σκοπό και τους στόχους της στρατηγικής σας

  Η δημιουργία μιας data driven κουλτούρας ξεκινά με τη δημιουργία μίας σαφούς στρατηγικής δεδομένων. Η στρατηγική δεδομένων θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τους γενικούς επιχειρηματικούς στόχους της εταιρείας και να προσδιορίζει συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους για τη συλλογή, ανάλυση και αξιοποίηση δεδομένων.

   
 2. Καθιέρωση ενός πλαισίου διακυβέρνησης δεδομένων

  Ένα πλαίσιο διακυβέρνησης δεδομένων παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση, τη διαχείριση και τον ποιοτικό έλεγχο των δεδομένων σε ολόκληρο τον οργανισμό. Η καθιέρωση ενός πλαισίου data governance διασφαλίζει ότι τα δεδομένα είναι συνεπή, ακριβή και ασφαλή και επιτρέπει στους υπαλλήλους να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις με βάση αξιόπιστα δεδομένα.

   
 3. Επενδύστε στα κατάλληλα εργαλεία και τεχνολογίες

  Για την επιτυχή δημιουργία μιας data driven κουλτούρας, οι εταιρείες πρέπει να επενδύσουν σε κατάλληλα εργαλεία και τεχνολογίες που επιτρέπουν στους υπαλλήλους να συλλέγουν, να αναλύουν και να απεικονίζουν αποτελεσματικά τα δεδομένα. Οι εταιρείες θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να επενδύσουν σε μια ισχυρή πλατφόρμα ανάλυσης δεδομένων που ενσωματώνεται με άλλα συστήματα και εφαρμογές. Παραδείγματα τέτοιων συστημάτων προσφέρονται από την οικογένεια της Microsoft και συμπεριλαμβάνουν λύσεις όπως το Power BI, το Microsoft Dynamics CRM και το Dynamics Nav ERP. Άλλα συστήματα που χρησιμοποιούνται από οργανισμούς για την ανάλυση και χρήση δεδομένων είναι το Tableau, το SAP Analytics Cloud και το Salesforce CRM Analytics. Το να βρει κανείς ποια είναι η πιο κατάλληλη λύση για τις ανάγκες του οργανισμού του απαιτεί την στρατηγική ανάλυση των αναγκών και των στόχων της εταιρείας. H Cosmos Business Systems με μεγάλη εμπειρία στις λύσεις ανάλυσης δεδομένων μπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε την κατάλληλη λύση για τον δικό σας οργανισμό.

   
 4. Δημιουργία ομάδας για την ανάλυση δεδομένων

  Η δημιουργία μίας εξειδικευμένης ομάδας αναλυτών δεδομένων είναι ζωτικής σημασίας για την δημιουργία μιας κουλτούρας που βασίζεται στα δεδομένα. Οι εν λόγω αναλυτές θα πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες τεχνικές δεξιότητες και την ικανότητα να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τα ενδιαφερόμενα μέρη (συναδέλφους, πελάτες, διοίκηση). Θα πρέπει επίσης να έχουν βαθιά κατανόηση της επιχείρησης και να είναι σε θέση να εντοπίζουν ευκαιρίες για τον αυτοματισμό επαναλαμβανόμενων αποφάσεων από υπολογιστικά συστήματα μέσω των δεδομένων.

   
 5. Δημιουργήστε KPIs με γνώμονα τα δεδομένα
  Οι βασικοί δείκτες απόδοσης (KPIs) είναι απαραίτητοι για τη μέτρηση της προόδου προς την επίτευξη συγκεκριμένων επιχειρηματικών στόχων. Οι εταιρείες θα πρέπει να δημιουργούν δείκτες απόδοσης που να είναι μετρήσιμοι, συναφείς και εφαρμόσιμοι. Με την ευθυγράμμιση των KPIs με τους επιχειρηματικούς στόχους, οι εταιρείες μπορούν να διασφαλίσουν ότι όλοι εργάζονται για τους ίδιους στόχους καθώς και να μεγιστοποιήσουν την παραγωγικότητα τους.

   
 6.  Αναπτύξτε μια νοοτροπία βασισμένη στα δεδομένα

  Η δημιουργία μιας κουλτούρας με γνώμονα τα δεδομένα απαιτεί αλλαγή νοοτροπίας μεταξύ των εργαζομένων. Οι εταιρείες θα πρέπει να καλλιεργήσουν μια κουλτούρα που εκτιμά τη λήψη αποφάσεων με γνώμονα τα δεδομένα και ενθαρρύνει τους υπαλλήλους να χρησιμοποιούν τα δεδομένα για την λήψη αποφάσεων. Αυτή η νοοτροπία θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στην κουλτούρα, τις πολιτικές και τις διαδικασίες της εταιρείας καθώς και από το top management του οργανισμού.

  Επιπρόσθετα, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για την αποτελεσματική κατανόηση και ανάλυση δεδομένων. Οι εταιρείες θα πρέπει να παρέχουν εκπαίδευση για την διαχείριση των δεδομένων στους υπαλλήλους όλων των επιπέδων.

  Αντίστοιχα θα πρέπει να ενθαρρύνεται η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων τμημάτων καθώς έτσι δημιουργούνται ευκαιρίες για τους εργαζομένους να μοιράζονται και να δουλεύουν με διαφόρων ειδών δεδομένα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε νέες ιδέες όπως και στην παγιοποίηση βέλτιστων πρακτικών.

   
 7. Μέτρηση και παρακολούθηση της προόδου

  Η μέτρηση και η παρακολούθηση της προόδου είναι απαραίτητη για τη δημιουργία μιας κουλτούρας με γνώμονα τα δεδομένα. Οι εταιρείες θα πρέπει να αναλύουν τακτικά τα δεδομένα, να παρακολουθούν τους δείκτες KPI και να υποβάλλουν εκθέσεις προόδου στα ενδιαφερόμενα μέρη. Αυτός ο βρόχος ανατροφοδότησης διασφαλίζει ότι όλοι γνωρίζουν την πρόοδο και μπορούν να κάνουν τις απαραίτητες προσαρμογές.

   
 8. Επιβραβεύστε τις επιτυχίες και μάθετε από τις αποτυχίες

  Τέλος, είναι σημαντικό να επιβραβεύονται οι επιτυχίες και οι αποτυχίες να χρησιμοποιούνται ως πολύτιμα μαθήματα από τις ομάδες. Όταν μια ομάδα επιτυγχάνει έναν στόχο ή λαμβάνει μια απόφαση με βάση την στρατηγική διαχείρισης δεδομένων του οργανισμού θα πρέπει να επιβραβεύεται. Η επιβράβευση μπορεί να είναι συμβολική όπως το να στείλετε ένα συγχαρητήριο email  ή να αναγνωρίσετε την επιτυχία της ομάδας κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης. Από την άλλη πλευρά, όταν μια απόφαση με γνώμονα τα δεδομένα δεν αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, είναι σημαντικό να μαθαίνετε από αυτήν. Ενθαρρύνετε τις ομάδες να αναλύσουν τι πήγε στραβά, τι θα μπορούσε να είχε γίνει διαφορετικά και πώς θα μπορούσαν αυτές οι αποφάσεις να βελτιωθούν στο μέλλον. Επιβραβεύοντας τις επιτυχίες και μαθαίνοντας από τις αποτυχίες, οι εταιρείες μπορούν να συνεχίσουν να βελτιώνουν την κουλτούρα της εταιρείας όπως και το σύνολο των εταιρικών αποφάσεων.

Leave a comment

Filtered HTML

 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
 • Lines and paragraphs break automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.