Frequently Asked Questions

FAQ

Donec eget tellus non erat lacinia fermentum.

O/Η κατάλληλος υποψήφιος θα ενταχθεί στο τμήμα Software & Consulting θα αναφέρεται στον Διευθυντή του τμήματος , και θα είναι υπεύθυνος/η για:

Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα βασισμένων στην πλατφόρμα SharePoint & MS Dynamics (CRM)

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο Ανωτάτης ή Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Επιστήμη της Πληροφορικής

 

 • Τουλάχιστον τριετής εμπειρία στην υλοποίηση έργων για μεγάλους πελάτες με τη χρήση της πλατφόρμας SharePoint  & MS Dynamics (CRM)

 

 • Εμπειρία στα παρακάτω αντικείμενα:
  • Εγκατάσταση, παραμετροποίηση, προσαρμογή και υλοποίηση σε SharePoint & MS Dynamics (CRM)
  • Άριστη γνώση των .NET Framework (.NET, C#), ASP.NET  με τη χρήση του  Visual Studio
  • Άριστη γνώση των SQL Server
  • Επιθυμητή γνώση των third party components Telerik και DevExpress

 

 • Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

 

 • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις

 

 • Οι απολαβές θα είναι ανάλογες των προσόντων

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση:

e-mail: career@cbs.gr

 

The successful candidate

Will join the software & consulting department and will be responsible for building big data as well as data analytics infrastructure within co-founded and / or research projects and projects in the field of Public and Private Sector

 

Required Qualifications

 • Bachelor's Degree in Information Technology / Telecommunications and / or Science (Mathematics/Physics)
 • Experience in corresponding positions of 2 + years
 • Experience in containerization, service discovery, orchestration, networking (Docker, Kubernetes, Ansible)
 • Experience in technologies like: Docker, ElasticSearch, LogStash, Apache Kafka, Confluent Kafka, Mongo, HBase, Spark, Hadoop, DC/OS
 • Experience in Linux
 • Advanced technical and analytical skills and problem-solving skills
 • Advanced ability to understand the operational needs of customers and conversion to technical specifications
 • Very good knowledge of English at written and spoken level
 • Completed military obligations (for men)
 • Recommendations (if any)

Desired Qualifications

 • Experience in Java/Scala
 • Scripting Skills (Bash, Python etc.)
 • Experience in PostgreSQL
 • Experience in Javascript
 • Postgraduate and / or Phd studies in subjects related to the subject of the position and / or the company’s field of activity

Other skills

 • Ability to manage multiple tasks within specified deadlines.
 • Organizational skills
 • Particular emphasis on team working ability
 • Reliability

We offer:

 • A modern and friendly work environment
 • Prospects for a strong growth of the company's activities
 • Confidentiality
 • Reward according to skills

 

Please send your CV to the following email account: e-mail: career@cbs.gr

 [Ref Big Data Eng])

Η COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E (CBS) (www.cbs.gr), ενδιαφέρεται να προσλάβει Big Data Engineer

 

O/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α:

θα ενταχθεί στο τμήμα software & consulting και θα είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία υποδομών αποθήκευσης και επεξεργασίας μεγάλων δεδομένων (big data) και αναλυτικής δεδομένων (data analytics) στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων ή/και ερευνητικών έργων και έργων στο χώρο των Δημόσιων Οργανισμών και των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με κατεύθυνση σπουδών τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή/και τις θετικές επιστήμες
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις 2 + έτη
 • Εμπειρία σε containerization, service discovery, orchestration, networking (Docker, Kubernetes, Ansible)
 • Εμπειρία σε τεχνολογίες όπως: Docker, ElasticSearch, LogStash, Apache Kafka, Confluent Kafka, Mongo, HBase, Spark, Hadoop, DC/OS
 • Εμπειρία σε Linux
 • Προχωρημένες τεχνικές και αναλυτικές ικανότητες και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων
 • Προχωρημένες ικανότητες κατανόησης των επιχειρησιακών αναγκών των πελατών και μετατροπής τους σε τεχνικές προδιαγραφές
 • Πολύ καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας σε γραπτό και προφορικό επίπεδο
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες)
 • Συστάσεις (αν υπάρχουν) επιθυμητές


Επιθυμητά Προσόντα

 • Εμπειρία σε Java/Scala
 • Scripting Skills (Bash, Python etc.)
 • Εμπειρία σε PostgreSQL
 • Εμπειρία σε Javascript
 • Μεταπτυχιακές ή/και διδακτορικές σπουδές σε αντικείμενα συναφή με το αντικείμενο της θέσης εργασίας

 

Λοιπές δεξιότητες

 • Ικανότητα ανάληψης και διαχείρισης πολλαπλών εργασιών σε καθορισμένες προθεσμίες.
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Ιδιαίτερη έμφαση στην ικανότητα εργασίας σε ομάδα, ικανότητα συνεργασίας.
 • Επαγγελματισμός, Μεθοδικότητα, Συνέπεια

 

Προσφέρονται:

 • Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές μεγάλης ανάπτυξης των εργασιών της εταιρείας
 • Αμοιβή ανάλογα με τα προσόντα
 • Τήρηση απόλυτης εχεμύθειας

 

 

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

e-mail:  career@cbs.gr

(Ref Big Data Eng)

 

 

The successful candidate

Will join the software & consulting department and will be responsible for developing ASP / C # .NET applications within co-founded and / or research projects and projects in the field of Public and Private Sector

 

Required Qualifications

 • Bachelor's Degree in Information Technology / Telecommunications and / or Science (Mathematics/Physics))
 • Proven experience in corresponding positions of 5 + years, absolutely necessary
 • Excellent knowledge of Visual Studio, C #, ASP.NET framework (last two versions)
 • Very good SQL Server knowledge (two latest versions) DDL - DML programming and database design
 • Excellent knowledge of MVC, Entity Framework
 • Excellent knowledge of HTML, CSS (last two versions), Bootstrap
 • Excellent knowledge of Javascript frameworks, eg jQuery, AngularJS
 • Advanced technical and analytical skills and problem-solving skills
 • Advanced customer service and communication skills
 • Advanced ability to understand the operational needs of customers and conversion to software application technical specifications
 • Very good knowledge of English at written and spoken level
 • Completed military obligations (for men)
 • Recommendations (if any)

Desired Qualifications

 • Service oriented architecture experience (SOA)
 • Knowledge of WCF
 • Knowledge of third party components, eg Telerik, DevExpress, other
 • Oracle database (two latest versions) DDL - DML programming and database design
 • Postgraduate and / or Phd studies in subjects related to the subject of the position and / or the company’s field of activity

Other skills

 • Ability to manage multiple tasks within specified deadlines.
 • Organizational skills
 • Particular emphasis on team working ability
 • Reliability

We offer:

 • A modern and friendly work environment
 • Prospects for a strong growth of the company's activities
 • Confidentiality

 

Please send your CV to the following email account: e-mail: career@cbs.gr

 [Ref .ΝΕΤ Sen Soft Eng]

COSMOS BUSINESS SYSTEMS S.A wishes to hire:

 

 

Senior Voice Engineer

 

Required Qualifications:

 • University Bachelor degree in Network engineering /telecommunication field or any other quantitative discipline
 • At least 3 years of experience in a similar position as a Senior Network Engineer
 • Excellent written and verbal communication skills in Greek & English language
 • Driving license is a necessity
 • Military obligations fulfilled for male candidates
 • Ability to travel in Greece and abroad

 

Responsibilities:

 • Design, install, configure & support Cisco Collaboration & Unified Communications Solutions

 

Desired skills:

 • Work experience requiring installation & configuration of Cisco Call Manager devices
 • CCNP Collaboration certification is a necessity
 • Experience in routing & switching technologies
 • Desirable CCNA/CCNP Routing & Security certification

 

 

 

Personal characteristics:

 • Organizational skills, combinational thinking, methodical and consistency
 • Decision making capability
 • Comfortable and efficient communication with clients / partners

 

 

 

Payment proportional to the level and expertise of each candidate

 

 

 

Send CVs to the Company: career@cbs.gr

Η COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E., ενδιαφέρεται να προσλάβει:

 

 

Senior Voice Engineer

                       

 

 Απαραίτητα Προσόντα:

 

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ στο αντικείμενο των δικτύων/ τηλεπικοινωνιών 
 • Τουλάχιστον τριετής εμπειρία σε ανάλογη θέση
 • Πολύ καλός χειρισμός της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτά & προφορικά) 
 • Δίπλωμα Οδήγησης αυτοκινήτου ή/και μηχανής
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Δυνατότητα ταξιδιών σε Ελλάδα και Εξωτερικό 
 •  

 

Κύριες αρμοδιότητες της θέσης:

 • Σχεδιασμός, εγκατάσταση, παραμετροποίηση & υποστήριξη λύσεων Cisco Collaboration & Unified Communications

 

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Εμπειρία σε τεχνολογίες switching & routing
 • Προϋπηρεσία σε αντικείμενο εργασίας που συμπεριλαμβάνει εγκατάσταση και παραμετροποίηση συσκευών Cisco Call Manager
 • Πιστοποίηση CCNP Collaboration απαραίτητη
 • Πιστοποίηση CCNA/CCNP Routing & switching επιθυμητήΠροσωπικά χαρακτηριστικά:

 

 • Οργανωτικές ικανότητες, συνδυαστική σκέψη, μεθοδικότητα και συνέπεια 
 • Δυνατότητα λήψης αποφάσεων 
 • Άνετη και αποδοτική επικοινωνία με πελάτες / συνεργάτες

 

Οι αποδοχές θα είναι ανάλογες του επιπέδου και της εξειδίκευσης του κάθε υποψηφίου

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση: career@cbs.gr

 

Required Qualifications:

 • University Bachelor degree in Network engineering /telecommunication field or any other quantitative discipline
 • At least 3 years of experience in a similar position as a Senior Network Engineer
 • Excellent written and verbal communication skills in Greek & English language
 • Driving license is a necessity
 • Military obligations fulfilled for male candidates
 • Ability to travel in Greece and abroad

 

Responsibilities:

 • Design, install, configure & support
  • Firewalls (L3/L4, WAF, NGFW)
  • Wi-Fi
  • LAN
  • WAN

 

Desired skills:

 • Work experience requiring installation & configuration of Cisco devices is essential (Routers, Switches, Firewalls)
 • Experience in advanced routing technologies such as BGP
 • Desirable CCNA/CCNP Security certification
 • Desirable CCNA/CCNP Routing & Security certification
 • Desirable CCNA/CCNP Wireless certification

 

Personal characteristics:

 • Organizational skills, combinational thinking, methodical and consistency
 • Decision making capability
 • Comfortable and efficient communication with clients / partners

 

Payment proportional to the level and expertise of each candidate

 

 

Send CVs to the Company: το  career@cbs.gr

 

Η COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.E., ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Senior Network Engineer για υποστήριξη δικτυακού εξοπλισμού εταιρικών πελατών

                         Απαραίτητα Προσόντα:

 

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ στο αντικείμενο των δικτύων/ τηλεπικοινωνιών 
 • Τουλάχιστον τριετής εμπειρία σε ανάλογη θέση, απολύτως απαραίτητη
 • Πολύ καλός χειρισμός της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτά & προφορικά) 
 • Δίπλωμα Οδήγησης αυτοκινήτου ή/και μηχανής
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Δυνατότητα ταξιδιών σε Ελλάδα και Εξωτερικό 

 

Κύριες αρμοδιότητες της θέσης:

 • Σχεδιασμός, εγκατάσταση, παραμετροποίηση & υποστήριξη firewalls (L3/L4, WAF, NGFW)
 • Διαχείριση/Υποστήριξη Cisco WIFI, LAN και WAN δικτύων.
 • Διαχείριση/Υποστήριξη Load Balancing λειτουργιών δικτύου (NLB ADC)

 

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Εμπειρία σε τεχνολογίες advanced routing (BGP), Switching, Load Balancing
 • Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντικείμενο εργασίας που συμπεριλαμβάνει  εγκατάσταση/παραμετροποίηση συσκευών Cisco (Routers, Switches, Firewalls)
 • Πιστοποίηση Cisco CCNA/CCNP Security επιθυμητή
 • Πιστοποίηση Cisco CCNA/CCNP Routing & switching επιθυμητή
 • Πιστοποίηση Cisco CCNA/CCNP Wireless επιθυμητήΠροσωπικά χαρακτηριστικά:

 

 • Οργανωτικές ικανότητες, συνδυαστική σκέψη, μεθοδικότητα και συνέπεια 
 • Δυνατότητα λήψης αποφάσεων 
 • Άνετη και αποδοτική επικοινωνία με πελάτες / συνεργάτες

Οι αποδοχές θα είναι ανάλογες του επιπέδου και της εξειδίκευσης του κάθε υποψηφίου

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων στη Δ/νση:  career@cbs.gr

 

Cosmos Business Systems is interested in hiring Software Quality Assurance Engineer. The successful candidate will join the software & consulting department and participate in all phases of software testing (development, system, regression, and integration) of the applications. Moreover, he/she will be responsible for creating end-to-end test plans, executing the plans and managing all activities to ensure that all product and quality objectives are met.

 

Duties:

Create test specifications, test cases, test plans, procedures and reports

Map test specifications to software requirements

Design and write automated test scripts and deploy these scripts using automation software

Conduct and document test execution, both manual and automated

Isolate, replicate, and report defects, and verify defect fixes

Review functional and design specifications to ensure full understanding of individual deliverables

Work closely with developers to resolve defects

Work with cross-functional teams to ensure quality throughout the software development lifecycle

 

Qualifications required:

Bachelor's Degree in Information Technology / Telecommunications and / or Science (Mathematics/Physics) or relevant sector

Proven experience in corresponding positions

Understanding of application flow and logic, ability to observe patterns and help diagnose bugs

Advanced technical, analytical and problem-solving skills

Team spirit and strong will for further improvement

Greek native speaker, fluent in English at written and spoken level

Advanced customer service and communication skills

Completed military obligations (for men)

Recommendations (if any)

Desired Qualifications

 • Ability to understand the operational needs of customers and conversion to software application technical specifications
 • Experience with software development as well as automated testing is a big plus
 • Experience with or Knowledge of Agile development, Scrum methodology, Jira software
 • Postgraduate studies in subjects related to the subject of the position and / or the company’s field of activity

 

Other skills

Ability to manage multiple tasks within specified deadlines.

Organizational skills

Particular emphasis on team working ability Reliability

 

We offer:

A modern and friendly work environment

Prospects for a strong growth of the company's activities

Training opportunities

Professional development

 

All applications are considered strictly confidential

Please send your CV to the following email account: e-mail: career@cbs.gr

 

Cosmos Business Systems is interested in hiring an Account Manager for the Public Sector Sales dept

 

Duties:

The candidate will be hired in the Sales Dept. and report to the Public Sector Sales Manager.

Work experience at a corresponding sales section in an IT company is required.

 

Qualifications required:

Bachelor's degree

Experience in sales ICT products and solutions (three year at least)

Excellent Knowledge of English Language - certification is required

Completed Military Obligations, if required

Car driving license

 

Offered:

Competitive earnings according to qualifications

Continuous education

Excellent work environment

 

If you are interested for this job, please send your cv to the e-mail: career@cbs.gr